Mute #2639 - 3FMC

Mute #2639
Hết hiệu lực

Người chơi
Người xử phạt
Lý doTAO DUA VOI M DAY A`
Ngày16-07-2023, 13:50
Thời hạn31-07-2023, 13:50 (Đã unmute bởi TraDaoo)
Vi phạm tại máy chủ-
Mở chat Lý doNo reason specified.