Mute #1652 - 3F Network

Mute #1652
Còn hiệu lựcVĩnh viễn

Người chơi
Người xử lý
Lý doLC-3 + LC-6 + Chửi server
Thời gian13/05/2022, 22:44
Hết hạnMute Vĩnh viễn
ServerBedWars