Ban #7395 - 3F Network

Ban #7395
Còn hiệu lựcVĩnh viễn

Người chơi
Người xử lý
Lý doHack rất nhiều lần vi phạm trầm trọng luật server
Thời gian23/04/2022, 23:09
Hết hạnBan Vĩnh viễn
ServerBedWars