Ban #11323 - 3FMC

Ban #11323
Hết hiệu lực

Người chơi
Người xử phạt
Lý dongu
Ngày29-01-2023, 20:23
Thời hạnBan vĩnh viễn (Đã unban bởi Hệ thống)
Vi phạm tại máy chủ-
Mở khóa Lý dongu