Ban #11317 - 3FMC

Ban #11317
Đã hết hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý doLC-9
Ngày29-01-2023, 10:17
Thời hạn28-02-2023, 10:17 (Đã hết hạn)
Vi phạm tại máy chủ-
Mở khóa Lý do