3F BedWars Tournament

Tải ngay Minecraft Launcher miễn phí

Giới thiệu về server Trốn Tìm

Chào mừng đến website của server 3Fmc.com

Sale Premium Account Minecraft

Giới thiệu về server Prison

Giới thiệu về server Skyblock

Sự Kiện Khuyến Khích Học Tập

Hướng dẫn những tính năng trong Prison 1 <2>


   Plots- Mảnh đất của riêng bạn 

Giới thiệu chung            <1>

PLOTS

Mua Plots

Bạn cần 10 000 000$ để mua plot, hãy dùng lệnh /plot auto để mua một mảnh đất ngẫu nhiên, hoặc di chuyển tới một mảnh đất chưa có người mua rồi dùng lệnh /plot claim 

Để dịch chuyển về plot mà bạn đã mua, dùng lệnh /plot h

Dịch chuyển tới plot của người chơi khác, dùng lệnh /plot h Tên người chơi

Để đặt vị trí mà bạn muốn dịch chuyển mỗi khi về plot, hãy dùng lệnh /plot sethome
Nếu bạn muốn xóa đảo của mình và bắt đầu lại, hãy dùng lệnh /plot reset

Để biết thông tin về plot của bạn cũng như người khác, vào plot của bạn/ người chơi khác, dùng lệnh /plot info

 


Thêm/ xóa người chơi ở Plot

Cho người chơi khác chỉ được hoạt động trong plot khi bạn đang online: /plot add Tên người chơi

Cho người chơi khác được hoạt động trong plot kể cả khi bạn online hoặc offline: /plot trust Tên người chơi

Không cho người đó hoạt động ở plot mình nữa:  /plot untrust Tên người chơi

Kick người chơi khác ra khỏi plot: /plot kick Tên người chơi

Không cho người chơi nào đó vào plot : /plot deny Tên người chơi

Làm người chơi bị cấm lại được vào plot: /plot undeny Tên người người


Plot flags

Plot flags là những câu lệnh đặc biệt làm cho plot của bạn thú vị hơn.

Bay ở plot: /plot flag set fly true

Bỏ bay ở plot: /plot flag set fly false

Khi người khác vào plot hiện ra dòng chữ: /plot flag set greeting Dòng chữ

VD: /plot flag set greeting &1Hello

Khi người khác ra khỏi plot hiện ra dòng chữ: /plot flag set farewell dòng chữ

Không cho người khác lại gần mình ở plot: /plot flag set forceflied

Chỉnh môi trường cho plot: /plot flag set biome Tên môi trường

VD: /plot flag set biome Extreme_Hills

Tạo shop tự động bán hàng cho plot: /shop create Số lượng Giá bán Giá mua

VD: /shop create 64 200000000 200000000

 


By Rainbow Sheep – 3FMC TEAM