Cảnh cáo #134 - 3F BedWars

Cảnh cáo #134Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáoTheLobyGamer1
Bị cảnh cáo bởiThanhSK
Lí do cảnh cáonói tên server
Thời gian cảnh cáo13/01/2018, 16:53
Hết hiệu lực20/01/2018, 16:53 (Đã hết hiệu lực)