Cảnh cáo #130 - 3F BedWars

Cảnh cáo #130Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáooSami
Bị cảnh cáo bởiSidzz
Lí do cảnh cáonhắc đến server khác
Thời gian cảnh cáo11/01/2018, 23:53
Hết hiệu lực18/01/2018, 23:53 (Đã hết hiệu lực)