Cảnh cáo #128 - 3F BedWars

Cảnh cáo #128Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáothasyka
Bị cảnh cáo bởiSidzz
Lí do cảnh cáoSpam
Thời gian cảnh cáo24/11/2017, 14:00
Hết hiệu lực01/12/2017, 14:00 (Đã hết hiệu lực)