Cảnh cáo #127 - 3F BedWars

Cảnh cáo #127Hết hiệu lực

Người bị cảnh cáovucoi
Bị cảnh cáo bởixWelax
Lí do cảnh cáokhong xin xo
Thời gian cảnh cáo12/11/2017, 15:53
Hết hiệu lực19/11/2017, 15:53 (Đã hết hiệu lực)