3F BedWars

Chào mừng bạn đến với banlist của 3F BedWars!

Đây là nơi liệt kê tất cả các vi phạm của người chơi trong server.
Báo cáo vi phạm tại group của server: League of 3F.
Tra cứu thông tin tại đây.